Af Krestina Africa, december 2010. Artiklen er skrevet til Tibet Charitys medlemsblad.

Her kan du læse om vores sponsorater, hvad pengene går til og hvorfor det er så vigtigt at støtte tibetanere i eksil.

Det er vores mål at give dig indblik og overblik i disse forskellige muligheder gennem en kort gennemgang af de forskelligartede personsponsorater og projekter.

Hvis du vil vide mere og/eller ønsker at støtte en person, en sag eller et projektområde, er du velkomme til at ringe til os på kontoret på 22 40 72 30 eller skrive til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

TC formidler ubeskåret alle person- og interne sponsorater videre til de tibetanske modtagere.

Person sponsorater

 Mange eksiltibetanere lever under fattige vilkår og de har hårdt brug for støtte til at klare dagligdagen og børnenes skolegang.  Som personlig sponsor kan du bidrage til at gøre livet og hverdagen lettere for en ældre tibetaner, støtte et barns skolegang eller en ung tibetaners uddannelse ved et fastsat beløb. Du modtager et personligt billede og data om personen du støtter, og i nogle tilfælde, er det også muligt at have personlig kontakt til modtageren gennem brevudveksling. Dette er dog ikke altid muligt, da mange ikke kan læse og skrive på engelsk.  (Vi vil også gene gøre opmærksom på at der også eksisterer sponsorsager i Tibet, men p.g.a. den politiske situation er det meget svært at administrere disse sager, og derfor er det på nuværende tidspunkt desværre ikke muligt at blive sponsor for en person i Tibet.)

Person sponsorater løber over så lang tid du har lyst eller til personen ikke har brug for din hjælp længere.

Uddannelse af børn og unge
For de tibetanske børn og unge der lever i eksil i Indien og Nepal er uddannelse og skolegang ikke noget der kan tages for givet.

Den største årsag til dette er fattigdom og manglende uddannelseslegater i Indien og Nepal til eksiltibetaneres uddannelse. Mange børn lever uden deres forældre og har derfor ingen til at betale for deres uddannelse og langt de fleste eksiltibetanske familier lever i fattigdom og har ikke råd til at betale for hverken deres børns grundskole eller videregående uddannelse.

Uddannelse er en af grundstenene i ethvert samfund og for tibetanerne er det vejen ud af fattigdom og vejen imod mere selvbestemmelse og frihed. Tibetanske børn og unge er fremtiden for det tibetanske samfunds udvikling og det er dem der skal være med til at føre deres værdifulde kulturarv videre og sikre deres samfunds uafhængighed og udvikling. Men uden hjælp udefra er det meget svært og derfor har tibetanske børn og unge brug for din hjælp til at sikre deres uddannelse og fremtid.

TC formidler uddannelses sponsorater der dækker udgifter til skolegebyrer, bøger, uniform, kost etc. til: Børn i grundskolen, hvilket udgør et kvartalsvist bidrag på 450,- kr.;  og til unges videregående uddannelse hvor bidraget er på 3000,- til 7000, - årligt over en 2 til 5-årig periode. Vi har også løbende brug for sponsorater til studerende, der er i uddannelse, men ikke selv har mulighed for at skaffe de nødvendige midler til at afslutte uddannelsen.

Ældresager
Mange ældre tibetanere er fattige og nedslidte, og har levet et hårdt liv som flygtninge i enten Nepal og Indien. På grund af sygdom, handicap og alderdom, har de ikke længere mulighed for at forsørge sig selv, og som flygtninge får de ikke tildelt pension eller sociale ydelser. Desuden lever de alene og adskilt fra deres børn, eller også har børnene ikke mulighed for at hjælpe dem. Derfor har mange ældre tibetanere hårdt brug for økonomisk støtte til at klare de mest basale nødvendigheder så som husleje, mad, medicin mm. TC fra Du kan hjælpe en ældre tibetaner til en værdig alderdom ved at sponsorerer ham/hende med 600,- kr. pr. kvartal.

Foruden at støtte børns uddannelse eller ældres alderdom, kan du også vælge at støtte:
En Munk eller nonne (375,- kr. pr. kvartal) som ofte lever under meget trange kår i klostrene og har behov for støtte til f.eks. medicin og mad

Sociale sager (600,- kr. pr. kvartal)
Enlige mødre som har svært ved at forsørge deres børn fordi de er alene og mangler en indkomst; Hermit nonner og munke der lever under meget usle forhold, er meget fattige og som ofte er svækket af sygdom; Nomader der, af forskellige årsager, ikke længere kan forsørge deres familie gennem deres husdyr; Forældre som af økonomiske årsager på tragisk vis er tvunget til at aflevere deres børn på børnehjem, da de ikke selv er i stand til at brødføde dem; Enker som har mistet deres levebrød gennem tabet af deres mand, og derfor ikke kan forsørge sig selv og familien selv.

Interne sponsorater

En af styrkerne i TC er vores tætte kontakt og samarbejde med de ansatte og frivillige i Indien og Nepal. Ved at være tilstede lokalt, får TC kendskab til de problemer og udfordringer eksiltibetanerne lever med, og på baggrund af denne viden forsøger vi at møde deres behov gennem sponsorater og projekter. Denne lokale forankring er essentielt for vores arbejde og jo flere sponsorsager og projekter TC administrere, jo mere har vi brug for de såkaldte interne sponsorater, det vil sige dækning af personale lønninger og uddannelse i Nepal og Indien. På samme måde som med personsponsoraterne, forgår der ofte kommunikation mellem modtager og doner og doner får derfor også et indblik i en tibetaners liv gennem denne form for sponsorat.

TC vil gene understrege hvor vigtigt det er for vores daglige arbejde, og kontinuiteten i vores arbejde, at disse interne sponsorater bliver dækket. Vi håber derfor inderligt, at der er nogen af jer derude, der har lyst til at hjælpe os med at dække vores medarbejderomkostninger i Indien og Nepal, så vi kan fortsætte og udvikle vore lokalt forankrede arbejde i Nepal og Indien.

TC House, Indien
TC House i Dharamsala, Indien, er TCs største internationale afdeling og samtidig hovedkontor for projekterne i Indien. Det er gennem TC House, at en stor del af sponsorpengene formidles frem til de tibetanske modtagere i Indien. I TC House er der også oprettet en sundhedsklinik ansatte sygeplejersker og et uddannelsescenter med ansatte lærer, der udfører et vigtigt stykke arbejde i forhold til uddannelse af unge og eksiltibetaneres generelle sundhed. Derudover er der også mange frivillige tilknyttet TC House. Personalet på TC House gør en stor indsats for eksiltibetanerne i Indien og det er ikke muligt for TC House at udføre det vigtige arbejde i Indien uden økonomisk støtte til at dække omkostninger til bl.a. lønninger. Derfor søger vi løbende interne sponsorater til bl.a. aflønning af: engelsklærer & og computerlærer (2700, - kr. pr. kvartal), administrativ medarbejder (3000,- kr. pr. kvartal), sygeplejerske (3000,- kr. pr. kvartal) rengøringsassistent (1850,- kr. pr. kvartal) og visevært (1500,- kr. pr. kvartal)

Der er også mulighed for at arbejde frivilligt som engelsklærer i TC House. Dette formidles gennem TC i Indien i Indien og du kan finde mere information om at være frivillig på deres hjemmeside www.tibetcharity.in

Phendeling Welfare Committee , Nepal
TCs afdeling i Nepal ligger i hovedstaden Kathmandu. Afdelingen blev oprettet i 1999 og har til formål at sikre udførelse af TC visioner og målsætninger lokalt. Gennem Phendeling Welfare Committee i Nepal administreres og formidles personsponsorater til børns uddannelse og ældre i fortrinsvis Nepal. Deruover er Phendeling Welfare Committee tovholder på lokale projekter i Nepal og står også for ledelsen af Tibet Charity Youth Center i Jorpati bosættelsen, hvor unge har mulighed for at deltage i undervisning og fritidsaktiviteter.

Ligesom TC House i Indien udfører Phendeling Welfare Committee i Nepal et stort stykke arbejde for at imødekomme tibetanernes behov. TCs aktiviteter i Nepal ville ikke kunne udføres optimalt uden denne lokale tilstedeværelse og forankring og derfor søger vi også løbende interne sponsorater til dækning af lønudgifter lokalt. Dette drejer sig bl. a. om: leder (ca. 2700,- kr. pr. kvartal), computerlærer (ca. 2500,- kr. pr. kvartal), engelsk lærer (1600,- kr. pr. kvartal), rengøringsassistent (1000,- kr. pr. kvartal) og nattevagt (1000,- kr. pr. kvartal).

Hjemmesygeplejersker
I 2006 iværksatte TC et Homenurse projekt for at imødekomme det store behov, der er for at pleje syge og gamle tibetanere i deres hjem. Dette behov udspringer af, at mange syge, yngre som ældre, ligger alene i hjemmet og ikke har adgang til pleje, enten af økonomiske eller geografiske årsager. Derfor opstår der et behov for sygepleje i hjemmet. Denne pleje udføres normalt af slægtninge, men da mange tibetanere lever i eksil og ikke har kontakt med familie eller andre slægtninge, har de ikke nogen til at tage sig af dem. TC’s hjemmesygeplejersker har netop til opgave at pleje de syge og ældre og vi har foreløbig uddannet 8 hjemmesygeplejersker og har endvidere 9 elever under uddannelse. Deres funktioner er bl.a. at yde personlig pleje, rengøring, drage omsorg, sikre medicinindtagelse og sikre hospitalsindlæggelse når det er nødvendigt.

TC søger løbende sponsorater der dækker enten selve uddannelsen af de enkelte hjemmehjælpere (2400,- kr. pr. elev), deres løn (ca. 2200,- kr. pr. ansat i kvartalet), eller til dækning af de udgifter der er ved at udføre arbejdet, så som transport, udstyr etc.

Projekt sponsorater

Gennem TCs mangeårige arbejde med eksiltibetanere og eksilsamfundene, har vi fået en stor indsigt i og forståelse for de problemer der påvirker eksiltibetanerne liv og velfærd. I takt med dette, er vores projektområder også vokset, og vi har i dag mange projekter kørende indenfor vores kerneområder: uddannelse, sundhed & miljø, erhvervsfremme, socialområdet og Tibet. Du kan vælge at støtte projekter enten gennem øremærkede midler til specifikke projekter eller støtte et projektområde, hvorved vi vurderer hvor pengene gør mest gavn indenfor dette område.

Veterinærprojekt
Både i Indien og i Nepal er der generelt store problemer med antallet af gadehunde og deres sundhedsstiltand. Hunde er ofte forhutlede og lever under meget dårlige forhold og samtidig udgør de en stor sundhedsfare for mennesker, da de kan overføre rabies ved bid. Mange eksiltibetanere, især børn, bliver årligt smittet med rabies og dør af sygdommen. Disse problemer har TC, med stort succes, forsøgt at gøre noget ved. Med tilladelse fra HH Dalai Lama, startede vi i 2001 vores hundeprojekt, der har til formål at sikre bedre dyrevelfærd, mindske bestanden af gadehunde og stoppe overførslen af sygdomme fra hund til menneske. Projektet kører to behandlingsprogrammer: ABC (Animal Birth Controll) og vaccination og startede som en mobil indsats, der tog ud til lokalsamfundene for at behandle hundene. Gennem TCs mobile klinikker, bliver hundredvis af gadehunde og andre syge hunde behandlet for diverse infektioner og sygdomme, og TCs medarbejdere og frivillige har formået både at mindske antallet af gadehunde, overførsel af smitsomme sygdomme fra hund til menneske, samt sikre bedre dyrevelfærd i mange lokalsamfund. I dag er projektet vokset til også at indeholde en klinik og et nyligt opført dyrehospital i Dharamsala (2009). Dyrehospitalet skal samtidig tage sig af de større dyrs velfærd, så som kvæg, bl.a. fordi de er enormt vigtige for eksiltibetanske bønders overlevelse. Syge og døde dyr resulterer i, at bønderne mister deres vigtigste indtægtskilde og derved deres eksistensgrundlag. Samtidig udgør kvæg, der er smittet med Tuberkulose (TB), en sundhedsfare for mennesker, da TB overføres fra kvæg til menneske gennem mælken.

TC ønsker at fortsætte og udvide veterinær projektet, da der stadig er et stort fremtidigt behov at dække, og vi mangler løbende midler til indkøb af sterilt udstyr, medicin, uddannelse og vedligeholdelse af bygninger. Derudover er der på klinikken og hospitalet ansat dyrlægeassistenter, hvis aflønning TC også søger at få dækket gennem personsponsorater. Det koster ca. 2250,- kr. pr. assistent i kvartalet. Det er også muligt for dyrlæger at rejse til Indien for at arbejde frivilligt for projektet.

Børnehaver
I mange af de tibetanske bosættelser er der børnehaver, der er præget af manglende finansiering og derved er misligholdt, underbemandede og dårligt fungerende. Mange af børnehaverne er i så dårlig stand, at de sanitære forhold er direkte sundhedsskadelige for børnene og der mangler ofte basis inventar så som stole og madrasser. Legetøj er ofte ikke eksisterende.  TC og partnere støtter driften af flere børnehaver i både Indien og Nepal, hvilket har ført til, at der er sket tydelige forbedringer i forhold til børnene trivsel og sundhed. TC ønsker at vedligeholde driften af børnehaverne og samtidig yde bistand til endnu flere. Derfor søger vi interne sponsorater til dækning af lønninger og uddannelse af pædagoger, og projektsponsorater til at dække omkostninger i forbindelse med istandsættelser og sikring af den fremtidige drift.

Ungdomscentre
I de tibetanske bosættelser er kårne trange og mulighederne få og derfor er det et stort behov for at aktivere de unge, så de ikke drukner i håbløshed, men i stedet gennem læring kan se en positiv fremtid for dem selv og deres nærmeste. I TCs ungdomscenter i Jorpati (Tibet Charity Youth Center) i Nepal, undervises de unge i forskellige færdigheder så som computerlære, engelsk, madlavning og syning og siden 2000 har ca. 1300 elever deltaget i kurser på centret. At deltage i kurser og tilegne sig kvalifikationer på centret har båret frugt for mange unge og en del af de unge har brugt deres kvalifikationer til at få job eller starte deres egen virksomhed. Centret udbyder også fritidstilbud, hvor de unge kan spille basketball eller lære om tibetansk kunst, kultur og musik. Centret udfører en vigtig funktion for mange unge i Jorpati og har stor succes med at holde de unge væk fra gaden og ballade, men i stedet skabe fællesskab og håb for en bedre fremtid. Centret drives af TC og derfor har vi løbende brug for støtte til at dække lønninger (skrædder, computerlærer og engelsklærere), husleje, nye computere, materialer etc.

Bæredygtighed og erhvervsfremme
På længere sigt er oprettelsen af erhvervsfremmende initiativer og projekter essentielle for at gøre de eksiltibetanske bosættelser bæredygtige. Mange tibetanere har ikke adgang til hverken uddannelse eller arbejde og for at bevare de eksiltibetanske samfund i Indien og Nepal er det vigtigt, at der bliver rettet fokus på bæredygtighed. Derfor skal der investeres i erhvervsfremmende projekter lokalt, så tibetanerne bl.a. kan få kompetencer indenfor håndværksfagene, markedsføring og produktion. En viden de kan bruge til at starte egne forretninger eller få arbejde i små eller større eksportorienterede virksomheder. For at skabe trygge og gunstige rammer for et bæredygtigt erhvervsliv i bosættelserne er det TCs vision at åbne et erhvervsfremmecenter, hvor tibetanere der ønsker at skabe deres egen forretning/virksomhed kan få juridisk, økonomisk og moralsk rådgivning og støtte. Dette projekt er forholdsvist udgiftstungt og det er desværre endnu ikke lykkedes os at rejse de nødvendige økonomiske midler, som det kræver at starte og drive dette projekt.

Desuden ønsker TC at skabe forbindelse mellem danske virksomheder og samarbejdspartnere i Indien og Nepal, med henblik på at danske virksomheder kan producere deres varer i Indien eller Nepal, og derved skabe flere arbejdspladser til tibetanerne.

Projekter i Tibet
Da Tibet, og adgangen til Tibet, er stærkt præget af forholdet til Kina, har det været meget svært at starte og drive projekter inde i Tibet. Siden 2007 har TC dog i samarbejde med den kinesiske ambassade i Danmark og den tibetanske organisation Kham Khambo Association i Tibet, haft et projekt kørende med fokus på uddannelse. Et generelt problem for de Tibetanske skoler er, at der mangler både fag- og skønlitterære bøger på modersmålet, hvilket gør det svært for eleverne at udvikle deres læsefærdigheder. Dette har TC adresseret gennem udgivelse af 7000 eksemplarer af H.C. Andersens eventyr om Tommelise på tibetansk. Børnebøgerne er blevet distribueret til udvalgte skoler i Tibet, men det er langt fra alle skoler der har fået adgang til bøgerne. Der er yderligere oversat 5 andre eventyr af H.C. Andersen og vores ønske er at disse oversættelse også skal udgives og distribueres til skoler, således at alle tibetanske skoler har ca.10 eksemplarer hver. TC søger derfor hele tiden midler til dette projekt og vi mangler at rejse penge til trykning af 5 oplag af hver 7000 eksemplarer, med en omkostning på 100.000,- kr. per oplag.

Derudover har TC et pilot projekt på tegnebrættet som også relaterer sig til modersmålsundervisning. TC ønsker at oprette 10 skolebiblioteker i Batang provinsen, Østtibet, med fag- og skønlitterære bøger på tibetansk, sådan at de tibetanske skolebørn kan blive undervist på deres modersmål. Dette projekt er dog pt. sat på stand-by, da det i øjeblikket ikke er muligt at holde i kontakt med samarbejdspartnere i Tibet og sikre brugen af de økonomiske midler, da grænserne til Tibet er lukkede og al kontakt afbrudt. TC håber at situationen ændres snart, så vi kan komme videre med pilot projektet.

Du kan få mere information om de nævnte projekter og vores øvrige igangværende projekter ved enten at ringe eller skrive til os, eller på TCs hjemmeside: www.tibetcharity.dk

Da TCs omkostninger til at formidle alle former for sponsorater er støt stigende i takt med at vi administrere flere og flere sager og projekter, har vi set os nødsaget til at fratrække et administrationsgebyr på 7 % på alle projekt og gave sponsorater. TC formidler stadig ubeskåret alle person- og interne sponsorater videre til de tibetanske modtagere.

Umærkede sponsorater

Tibet Charity modtager gerne umærkede sponsorater dvs. midler som ikke er øremærkede til bestemte personer eller formål. Da vi løbende mangler midler til at varetage tibetaneres velfærd, uddannelse eller sundhed, mangler penge til sikringen af projekters drift og udvikling eller har akutte fondsbehov der ikke indgår i de almindelige sponsorater, er vi meget taknemmelige for at få umærkede sponsorater. Disse midler giver vores kompetente medarbejdere mulighed for at yde hurtig bistand og bruge pengene der hvor behovet er størst.

 

 
Adresse

C/O Gunver Juul
Hvedevænget 1
3230 Græsted

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Bankoplysninger - klik her ->