tc_vedtaegter

§ 1 Navn og hjemsted
Tibet Charity
Storkøbenhavn

CVR-nr.: 21 98 78 83

§ 2 Formål
At støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem humanitære projekter og kulturelle arrangementer.

§ 3 Arbejde
Foreningen indsamler midler og formidler fonds-og udviklingsbistand i overensstemmelse med § 2. Foreningen skaber, gennem kulturelle begivenheder, forståelse for de tibetanske kulturværdier som medfølelse, ikke-vold, etik og global bæredygtighed.

§ 4 Medlemmer
Stk. 1.
Som personligt medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig foreningens formål og som ønsker at bidrage til foreningens arbejde. Årskontingent er 350 kr. Efterfølgende medlemmer fra samme husstand: 150 kr.

Stk. 2.
Som kollektivt medlem kan optages enhver organisation, institution, forening, forbund, virksomhed eller anden sammenslutning, som kan tilslutte sig foreningens arbejde. Kollektive medlemmer skal opgive en ansvarlig person som reference. Årskontingentet er 500 kr.

Stk. 3.
Medlemskab tegnes for et kalenderår dog således, at ved nyt medlemskab oprettet indenfor sidste kvartal opkræves der ikke kontingent for det efterfølgende år. Medlemskab betragtes automatisk som fornyet, medmindre udmeldelse er sket inden udløbet af det foregående kalenderår.

§ 5 Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i juni måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker i foreningens medlemsblad, eller på hjemmesiden, på sociale medier, på SMS, og/eller pr. e-mail med angivelse af den foreløbige dagsorden. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
• valg af dirigent
• årsberetning
• regnskab
• valg af bestyrelse
• valg af revisor
• indkomne forslag* 
• eventuelt
*Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2.
Alle beslutninger, herunder valg til bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Alle afstemninger foregår mundtligt medmindre ¼ af de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer eller bestyrelsen ønsker skriftlig afstemning.

Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 21 dage efter at mindst 50 % af de fremmødte medlemmer i et anbefalet brev til bestyrelsen har anmodet herom med opstilling af dagsorden. Herudover kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme frist og med angivelse af dagsorden, når den finder det fornødent.

Stk. 4
Forslag om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kan vedtages på generalforsamling. Beslutninger vedrørende ændringer af vedtægter træffes ved simpelt flertal, jf. stk.2, mens beslutning om foreningens opløsning træffes af mindst 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 5
Stemmeberettigede er ethvert fremmødt personligt medlem, samt den ansvarlige referenceperson for kollektive medlemmer. Alle fremmødte har taleret.

§ 6 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, valgt på generalforsamlingen, bestående af 5-8 personer samt evt. suppleanter. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsens opgave er at lægge de overordnede retningslinier for foreningens virke og at medvirke til, at der arrangeres aktiviteter i henhold til foreningens formål.

Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer og formanden er tilstede og enige om mødets afholdelse. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningens ansatte personers virksomhed.

§ 7 Økonomi og regnskab
Foreningens udgifter dækkes af indtægter for medlemskontingenter, gaver og ved entréindtægter fra særlige arrangementer, samt støtte fra fonde og det offentlige.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af foreningens kasserer. Revisor vælges for et år ad gangen. Forinden regnskabet forelægges til godkendelse, skal revisor have underskrevet dette, og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.

§ 8 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller foreningens administrator.

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter.

§ 9 Opløsning
Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle oparbejdede overskud flg. forening, som har hjemsted i Danmark: Læger uden Grænser.


Nærværende vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling den 7. juni 2016 og erstatter de hidtidige vedtægter af 18. maj 2011.

 

 
Adresse

C/O Gunver Juul
Hvedevænget 1
3230 Græsted

Telefontid

Mandage kl. 14-16 på tlf. 20 63 55 85
(især vedr. projekter indenfor sundhed og miljø samt
generelle spørgsmål om Tibet Charity)

Onsdage kl. 10-12 på tlf. 22 40 72 30
(især vedr. sponsorater, uddannelsesprojekter og økonomi)

 

Vi forsøger at være på
kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes
nogen, så prøv venligst igen
– på forhånd tak.

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at støtte

Bankoplysninger - klik her ->